Công văn

STT Số kí hiệu Ngày ban hành Trích yếu Tệp đính kèm
1 TB VỀ VIỆC TUYỂN SINH VÀO HỌC LỚP 6 NĂM HỌC 2016-2017 20-06-2016 Tải về
2 KẾ HOẠCH TUYỂN SINH VÀO HỌC LỚP 6 NĂM HỌC 2016-2017 20-6-2016 Tải về
3 QĐ VỀ VIỆC THÀNH LẬP HỘI ĐỒNG TUYỂN SINH NĂM HỌC 2016-2017 20-6-2016 Tải về
4 PHÂN CÔNG NHIỆM VỤ HỘI ĐỒNG TUYỂN SINH NĂM HỌC 2016-2017 20-06-2016 Tải về
5 KẾ HOẠCH TUYỂN SINH NĂM HỌC 2015 – 2016 25-06-2015 Tải về
6 QUYẾT ĐỊNH VỀ VIỆC THÀNH LẬP HỘI ĐỒNG TUYỂN SINH NĂM HỌC 2015-2016 25-06-2015 Tải về
7 PHÂN CÔNG NHIỆM VỤ HỘI ĐỒNG TUYỂN SINH NĂM HỌC 2015 – 2016 25-6-2015 Tải về
8 THÔNG BÁO VỀ VIỆC TUYỂN SINH VÀO HỌC LỚP 6 NĂM HỌC 2015-2016 25-06-2015 Tải về
9 SO 15 – KE HOACH TO CHUC HOI TRAI 26-3 14-02-2014 Tải về
10 SO 12- QD VV THANH LAP TO KIEM TRA CHUYEN DE CONG TAC CHUYEN MON T 02-2014 10-2-2014 Tải về
11 SO 12- KH VV KIEM TRA CHUYEN DE HOAT DONG CHUYEN MON THANG 02-2014 10-2-2014 Tải về
12 SO 47-PGDDT-THHC VV DE NGHI TRIEN KHAI VBQPPL VE TTR GIAO DUC 07-02-2014 Tải về
13 SO 39-2013-TT-BGDDT VE HUONG DAN THANH TRA CHUYEN NGANH 04-12-2013 Tải về
14 SO 138-2013-ND-CP VE XU PHAT HANH CHINH LINH VUC GIAO DUC 22-10-2013 Tải về
15 SO 46 – VV THANH LAP BAN QUAN LY DAY THEM HOC THEM NH 2013-2014 07-10-2013 Tải về
16 SO 35- VV THANH LAP TO KIEM TRA DAY THEM, HOC THEM TOAN – LY 02-10-2013 Tải về
17 SO 34 – VV THANH LAP TO KIEM TRA DAY THEM, HOC THEM VAN – ANH 02-10-2013 Tải về
18 SO 22- KE HOACH KIEM TRA DTHT NAM HOC 2013-2014 06-9-2013 Tải về
19 SO 21 – VV THANH LAP BCD DAY THEM, HOC THEM NH 2013-2014 – COPY 06-9-2013 Tải về
20 6072/BGDĐT- CNTT 04-09-2013 Hướng dẫn thực hiện nhiệm vụ CNTT năm học 2013-2014 Tải về
21 SO 1352 – SGDDT-TTR VV KIEM TRA CHAN CHINH QUY DINH DAY THEM HOC THEM 14-5-2013 Tải về
22 SO 42-ND-CP VV THANH TRA GIAO DUC 09-05-2013 Tải về
23 SO 1090 VV HUONG DAN TRIEN KHAI QD 13 18-4-2013 Tải về
24 SO 13-2013-QD UBND VV BAN HANH QUY DINH DAY THEM HOC THEM TP DA NANG 26-3-2013 Tải về
25 SO 332-TB-VP VV Y KIEN KET LUAN CUA PCT UBND TP VE DAY THEM 21-12-2012 Tải về
26 53/2012/TT-BGDĐT 20-12-2012 Thông tư 53 của Bộ GD&ĐT Tải về