Văn bản Trường

STT Số kí hiệu Ngày ban hành Trích yếu Tệp đính kèm
1 PHÂN CÔNG NHIỆM VỤ HỘI ĐỒNG TUYỂN SINH NĂM HỌC 2016-2017 20-06-2016 Tải về
2 QĐ VỀ VIỆC THÀNH LẬP HỘI ĐỒNG TUYỂN SINH NĂM HỌC 2016-2017 20-6-2016 Tải về
3 TB VỀ VIỆC TUYỂN SINH VÀO HỌC LỚP 6 NĂM HỌC 2016-2017 20-06-2016 Tải về
4 KẾ HOẠCH TUYỂN SINH VÀO HỌC LỚP 6 NĂM HỌC 2016-2017 20-6-2016 Tải về
5 QUYẾT ĐỊNH VỀ VIỆC THÀNH LẬP HỘI ĐỒNG TUYỂN SINH NĂM HỌC 2015-2016 25-06-2015 Tải về
6 PHÂN CÔNG NHIỆM VỤ HỘI ĐỒNG TUYỂN SINH NĂM HỌC 2015 – 2016 25-6-2015 Tải về
7 THÔNG BÁO VỀ VIỆC TUYỂN SINH VÀO HỌC LỚP 6 NĂM HỌC 2015-2016 25-06-2015 Tải về
8 KẾ HOẠCH TUYỂN SINH NĂM HỌC 2015 – 2016 25-06-2015 Tải về
9 SO 15 – KE HOACH TO CHUC HOI TRAI 26-3 14-02-2014 Tải về
10 SO 12- QD VV THANH LAP TO KIEM TRA CHUYEN DE CONG TAC CHUYEN MON T 02-2014 10-2-2014 Tải về
11 SO 12- KH VV KIEM TRA CHUYEN DE HOAT DONG CHUYEN MON THANG 02-2014 10-2-2014 Tải về
12 SO 46 – VV THANH LAP BAN QUAN LY DAY THEM HOC THEM NH 2013-2014 07-10-2013 Tải về
13 SO 34 – VV THANH LAP TO KIEM TRA DAY THEM, HOC THEM VAN – ANH 02-10-2013 Tải về
14 SO 35- VV THANH LAP TO KIEM TRA DAY THEM, HOC THEM TOAN – LY 02-10-2013 Tải về
15 SO 22- KE HOACH KIEM TRA DTHT NAM HOC 2013-2014 06-9-2013 Tải về
16 SO 21 – VV THANH LAP BCD DAY THEM, HOC THEM NH 2013-2014 – COPY 06-9-2013 Tải về